Fourwinns

简介:FOUR WINNS弗温斯游艇品牌成立于1962年,作为世界最大的游艇制造商之一,品牌已有五十多年的造船经验,大部分员工都有20到30年的服务历史,产品跨度从18尺的快艇延伸到38尺的游艇 [详情]
Horizon 190开放式游艇

Horizon 190

 • 艇长:5.8米艇宽:2.4米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

Horizon 190 RS开放式游艇

Horizon 190 RS

 • 艇长:5.8米艇宽:2.4米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

Horizon 210开放式游艇

Horizon 210

 • 艇长:6.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 210 RS开放式游艇

Horizon 210 RS

 • 艇长:6.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 230开放式游艇

Horizon 230

 • 艇长:7.2米艇宽:2.54米
 • 油箱:197升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 230 RS开放式游艇

Horizon 230 RS

 • 艇长:7.2米艇宽:2.54米
 • 油箱:197升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 260开放式游艇

Horizon 260

 • 艇长:8米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 260 RS开放式游艇

Horizon 260 RS

 • 艇长:8米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

Horizon 290开放式游艇

Horizon 290

 • 艇长:9.2米艇宽:2.9米
 • 油箱:454升淡水:76升

起售价 面议

Horizon 290 OB开放式游艇

Horizon 290 OB

 • 艇长:9.2米艇宽:2.9米
 • 油箱:454升淡水:76升

起售价 面议

Horizon 350开放式游艇

Horizon 350

 • 艇长:10.7米艇宽:3.3米
 • 油箱:644升淡水:132升

起售价 面议

Horizon 350 OB开放式游艇

Horizon 350 OB

 • 艇长:10.7米艇宽:3.3米
 • 油箱:644升淡水:132升

起售价 面议

HD1开放式游艇

HD1

 • 艇长:5.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

HD1 RS开放式游艇

HD1 RS

 • 艇长:5.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

HD1 OB开放式游艇

HD1 OB

 • 艇长:5.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

HD1 OB RS开放式游艇

HD1 OB RS

 • 艇长:5.6米艇宽:2.54米
 • 油箱:121升淡水:- 升

起售价 面议

HD2开放式游艇

HD2

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD2 RS开放式游艇

HD2 RS

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD2 OB开放式游艇

HD2 OB

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD2 OB RS开放式游艇

HD2 OB RS

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD3开放式游艇

HD3

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD3 RS开放式游艇

HD3 RS

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD3 OB开放式游艇

HD3 OB

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD3 OB RS开放式游艇

HD3 OB RS

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD5开放式游艇

HD5

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD5 RS开放式游艇

HD5 RS

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD5 OB开放式游艇

HD5 OB

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD5 OB RS开放式游艇

HD5 OB RS

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD8开放式游艇

HD8

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

HD8 RS开放式游艇

HD8 RS

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

HD8 OB开放式游艇

HD8 OB

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

HD8 OB RS开放式游艇

HD8 OB RS

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

HD2 Surf开放式游艇

HD2 Surf

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD2 RS Surf开放式游艇

HD2 RS Surf

 • 艇长:6.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:151升淡水:- 升

起售价 面议

HD3 Surf开放式游艇

HD3 Surf

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD3 RS Surf开放式游艇

HD3 RS Surf

 • 艇长:6.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:167升淡水:45升

起售价 面议

HD5 Surf开放式游艇

HD5 Surf

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD5 RS Surf开放式游艇

HD5 RS Surf

 • 艇长:7.4米艇宽:2.54米
 • 油箱:208升淡水:45升

起售价 面议

HD8 Surf开放式游艇

HD8 Surf

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

HD8 RS Surf开放式游艇

HD8 RS Surf

 • 艇长:8.1米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:45升

起售价 面议

Vista 255运动游艇

Vista 255

 • 艇长:7.7米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:79升

起售价 面议

Vista 255 OB运动游艇

Vista 255 OB

 • 艇长:8.2米艇宽:2.54米
 • 油箱:265升淡水:79升

起售价 面议

Vista 275运动游艇

Vista 275

 • 艇长:8.5米艇宽:2.8米
 • 油箱:322升淡水:95升

起售价 面议

Vista 355 Coupe运动游艇

Vista 355 Coupe

 • 艇长:11.3米艇宽:3.5米
 • 油箱:757升淡水:167升

起售价 面议

Vista 355 Coupe OB运动游艇

Vista 355 Coupe OB

 • 艇长:11.3米艇宽:3.5米
 • 油箱:757升淡水:167升

起售价 面议